Regulamin

Regulamin propozycji programowej
„EkoGromada i EkoDrużyna”

Celami projektu są:

 1. Kształtowanie postaw proekologicznych, zero waste, współdziałania z przyrodą oraz rozumienia procesów, które w niej zachodzą.
 2. Wdrażanie zaleceń z dokumentu “Polityka środowiskowa w ZHP”.
 3. Propagowanie wiedzy i służby na polu ekologii.
 4. Popularyzacja działań ekologicznych w życiu codziennym i działaniu zastępu/drużyny/gromady.

Organizator:

 1. Propozycja została stworzona przez Wydział Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP.
 2. Partnerem propozycji i recenzentem merytorycznym jest Fundacja WWF Polska.

Zasady propozycji:

 1. W propozycji programowej „EkoGromada i EkoDrużyna” mogą brać udział gromady i drużyny ZHP.
 2. Propozycja trwa w ciągu roku harcerskiego 2020/2021 (od 01.09.2020 do 31.08.2021) i odbywa się w czterech etapach:
  Etap I (jesienny) – „W świecie zwierząt”, trwający od 01.09.2020 do 30.11.2020
  Etap II (zimowy) – „Ja i otoczenie”, trwający od 01.12.2020 do 28.02.2021
  Etap III (wiosenny) – „W świecie roślin”, trwający od 01.03.2021 do 31.05.2021
  Etap IV (letni) – „Wyjdź w świat!”, trwający od 01.06.2021 do 31.08.2021
 3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w propozycji “EkoGromada i EkoDrużyna” odbywa się  przez formularz na stronie ekodruzyna.zhp.pl do końca pierwszego miesiąca w danym etapie (czyli odpowiednio wrzesień, grudzień, marzec, czerwiec).
  1. Do realizacji propozycji można przystąpić w każdym kwartale, zgłaszając się poprzez wyżej wymieniony formularz.
   1. W takim przypadku jednostka rozpoczyna realizację zadań dedykowanych w danym etapie. Wówczas organizator rekomenduje, aby zrealizować choć jedną inspirację z każdego wcześniej pominiętego etapu, by „przeżyć” propozycję w całości. Działania te powinny być potraktowane jako dodatkowe i nie stanowić puli działań na etap, którego nie dotyczą.
  2. Po przystąpieniu do projektu każdy drużynowy otrzyma zaproszenie do zamkniętej grupy na Facebooku, na której twórcy propozycji będą realizować wsparcie programowe z obszaru ekologii.
 4. Jednostki zdobywają miano EkoGromady/EkoDrużyny, realizując swój program pracy w oparciu o działania stworzone na podstawie EkoInspiracji przyporządkowanych do każdego z czterech etapów propozycji – każda z EkoInspiracji stanowi wytyczne dla danej jednostki do ułożenia szczegółowego planu stworzonego w oparciu o sprawności i (tam, gdzie to możliwe) gwiazdki/stopnie.
  1. Podstawowy zestaw inspiracji dostępny jest w zakładce „Inspiracje” na stronie internetowej propozycji: ekodruzyna.zhp.pl
  2. Twórcy propozycji rekomendują, aby na postawie inspiracji zrealizować służbę harcerską w środowisku działania.
   1. W przypadku pełnienia służby, jednostka zdobędzie miano “EkoJednostki – służba“, a jej raport zostanie umieszczony na Mapie Służby ZHP: https://zhp.pl/sluzba/.
   2. Drużyny/patrole wędrownicze zobowiązane są do pełnienia służby podczas realizacji programu z minimum dwóch różnych inspiracji, przy czym jedna powinna trwać dłużej niż jeden etap propozycji.
   3. Miano „EkoJednostki – służba” jest równorzędnym mianem w stosunku do „EkoJednostki”, a jego wprowadzenie ma na celu podkreślenie roli wychowawczej służby w programie harcerskim.
  3. Przygotowując program zuchowy/harcerski w oparciu o EkoInspiracje, można skorzystać ze wskazówek zawartych w zakładce “Jak umieścić propozycję w programie pracy?”.
  4. Każda grupa powinna zrealizować co najmniej trzy EkoInsiracje w każdy etapie. Twórcy propozycji rekomendują, aby część programu opartego na EkoInspiracji, zrealizować z dbałością o wychowawcze aspekty działań. W tym celu zalecamy, aby z jednej inspiracji zrobić cykl kilku zbiórek. Pozwoli to na rzetelne i wnikliwe podejście do procesu “odkrywania natury” i kształtowania właściwych postaw.
  5. Wszystkie gromady i drużyny posiadają możliwość zaproponowania własnej inspiracji, którą chciałyby dołączyć do puli EkoInspiracji zaproponowanych na stronie. Warunkiem jest, aby układ i charakter treści nowej inspiracji nie odbiegał od tych widniejących na stronie.
   1. Własną inspirację należy zgłosić maksymalnie do końca pierwszego miesiąca trwania etapu, w którym ma być ona realizowana, tzn.:
    Etap I (jesienny) – do 30.09.2020
    Etap II (zimowy) – do 31.12.2020
    Etap III (wiosenny) – do 31.03.2021
    Etap IV (letni) – do 31.06.2021
   2. Inspiracje zaproponowane przez uczestników, po zaakceptowaniu przez Radę EkoGromady/EkoDrużyny (grono twórców propozycji), zostaną dodane do ogólnodostępnej puli EkoInspiracji. Dzięki temu również pozostałe jednostki, biorące udział w propozycji, będą mogły skorzystać z tych pomysłów.
  6. Zaliczenie etapu następuje po zrealizowaniu co najmniej trzech EkoInspiracji z każdego etapu i przesłaniu raportu potwierdzającego ich realizację.
 5. Drużyny/gromady zdobywają mino „Eko”, na podstawie cokwartalnego raportu z kolejnych obszarów. Podstawową dokumentacją wykonanego zadania jest raport z realizacji programu harcerskiego stworzonego na podstawie EkoInspiracji, przysyłany po każdym zakończonym etapie.
  1. Terminem przesyłania raportów jest ostatni dzień danego etapu, tzn.:
   1. Etap I (jesienny) – do 30.11.2020;
   2. Etap II (zimowy) – do 28.02.2021;
   3. Etap III (wiosenny) – do 31.05.2021;
   4. Etap IV (letni) – do 31.08.2021.
  2. Raport należy przesłać przez formularz dostępny na stronie https://ekodruzyna.zhp.pl/raport/.
  3. Przygotowując harcerski/zuchowy raport z realizacji EkoInspiracji, należy skorzystać ze wskazówek zawartych w zakładce “Jak napisać raport?” na stronie propozycji.
  4. Raport z realizacji propozycji powinien zawierać od 5 do 7 zdjęć, ukazujących dane działanie. Mają one na celu jak najdokładniej przedstawić wykonywanie zadania. Należy zadbać o dobrą jakość zdjęć, jednak pojedyncze zdjęcie nie może przekraczać 1,5 MB. Sugerowana rozdzielczość zdjęć to maksymalnie 1600 pikseli, mierzone po dłuższym boku.
  5. Realizację zadań weryfikuje EkoRada złożona z członków i współpracowników Wydziału Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP.
  6. Raporty będą zatwierdzane co kwartał, po spełnieniu przez jednostkę następujących kryteriów:
   1. Rzetelne zaplanowanie, przygotowanie, wykonanie i podsumowanie działań zrealizowanych w oparciu o inspiracje.
   2. Realizacja założeń danej inspiracji.
   3. Realizacja powiązanych z inspiracją sprawności i wymagań stopni harcerskich oraz tworzenie możliwości ich zdobywania.

    Należy pamiętać, że jakość i dokładność przesłanego raportu pozwolą na łatwiejszy odbiór treści przez EkoRadę.

  7. Po każdym kwartale na stronie propozycji będzie aktualizowany wykaz z etapami zaliczonymi dla każdej z jednostek. Informacja o zatwierdzeniu raportu będzie umieszczona nie później niż miesiąc po jego przesłaniu do organizatora.
  8. Wzorcowe raporty z realizacji EkoInspiracji będą publikowane na Facebooku Wydziału Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP, a raporty z pełnioną służbą również na portalu zhp.pl/sluzba.
 6. Wsparcie programowe.
  1. Po przystąpieniu do projektu, każdy drużynowy otrzyma zaproszenie do zamkniętej grupy na Facebooku, na której będzie realizowane (przez twórców propozycji) wsparcie programowe z obszaru ekologicznego.
  2. Po każdym zrealizowanym etapie jednostki otrzymają jeden z epizodów EkoGry do domowego wydruku (stanowiącej również samodzielną grę), która posłuży im jako narzędzie w pracy programowej. Gra jest stworzona na potrzeby propozycji programowej „EkoGromada/EkoDrużyna” i nie jest oraz nie będzie w ciągu najbliższego roku powszechnie dostępna.
 7. Zdobywanie odznaki WOSM i WWF “Champions for Nature” odbywa się we własnym zakresie jednostki. Nie podlega ocenie w raporcie. Wszystkie wątpliwości należy kierować do organizatorów przez formularz kontaktowy na stronie http://earthtribe.scout.org/.
 8. Nadanie miana, zakończenie propozycji programowej.
  1. Miano EkoGromady/EkoDrużyny przyznawane będzie rozkazem Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego.
  2. Każda jednostka na zakończenie otrzyma drogą elektroniczną poświadczenie nadania miana w postaci pliku pdf.
  3. Dla drużynowych jednostek z mianem „Eko” na zakończenie propozycji programowej zostaną zorganizowane warsztaty z EkoGier programowych, których organizatorem będzie Wydział Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP.
   1. Warsztaty zaplanowane są na wrzesień 2021 roku. Organizatorzy zaproponują dwa możliwe terminy na ich realizację, z czego zostanie wybrany ten z większą liczbą zadeklarowanych uczestników.
   2. Terminy na proponowane warsztaty zostaną podane najpóźniej do końca kwietnia 2021 roku.
 9. Kwestie sporne dotyczące zapisów regulaminu rozstrzyga EkoRada.
 10. Kontakt z Radą EkoGromady/EkoDrużyny odbywa się poprzez formularz w zakładce „Kontakt” na stronie ekodruzyna.zhp.pl.
Print Friendly, PDF & Email